Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khi tai ách xảy ra, hoặc bạn để nó đánh ...


Khi tai ách xảy ra, hoặc bạn để nó đánh bại mình, hoặc bạn đánh bại nó.
-
When something an affliction happens to you, you either let it defeat you, or you defeat it.

Jean Jacques Rousseau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thử tháchkhó khăn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 28/6/1712
Ngày mất: 2/7/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống