Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khi một người chết đi, anh ta nắm trong tay ...


Khi một người chết đi, anh ta nắm trong tay chỉ những gì mình đã cho đi khi còn sống.
-
When a man dies he clutches in his hands only that which he has given away during his lifetime.

Jean Jacques Rousseau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cái chết

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 28/6/1712
Ngày mất: 2/7/1778

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống