Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khi hoạn nạn hãy trông vào ...


Khi hoạn nạn hãy trông vào mình.

Ngạn ngữ Nhật Bản

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khó khăn

Tiểu sử

Quốc gia: Nhật Bản
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống