Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để ...

Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy

Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.
-
When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống