Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khi con người muốn làm cái máy có thể đi, ...


Khi con người muốn làm cái máy có thể đi, anh ta tạo ra bánh xe, chẳng có gì giống như một cái chân. Và như vậy, anh ta đã theo chủ nghĩa siêu thực mà không biết điều đó.
-
When man wanted to make a machine that would walk he created the wheel, which does not resemble a leg. In doing this, he was practicing surrealism without knowing it.

Guillaume Apollinaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tín ngưỡngtôn giáo

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 26/8/1880
Ngày mất: 9/11/1918

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống