Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khi chúng ta chấp nhận giới hạn của mình, ...


Khi chúng ta chấp nhận giới hạn của mình, chúng ta đã vượt qua nó.
-
Once we accept our limits, we go beyond them.

Albert Einstein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giới hạn

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955
© 2012 Danh ngôn cuộc sống