Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khi bạn bè bắt đầu khen bạn rằng bạn ...


Khi bạn bè bắt đầu khen bạn rằng bạn trông trẻ trung thế nào, đó là dấu hiệu chắn chắn rằng bạn đã già.
-
When your friends begin to flatter you on how young you look, it's a sure sign you're getting old.

Mark Twain

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bạn bèkhen thưởng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống