Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khen phụ nữ tức là chưa hiểu hết họ, ...


Khen phụ nữ tức là chưa hiểu hết họ, chê phụ nữ tức là hoàn toàn không hiểu họ

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống