Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khác biệt là một trong những điều đẹp ...


Khác biệt là một trong những điều đẹp nhất trên trái đất.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khác biệt

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống