Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Kẻ sĩ không lo người đời chẳng biết ...


Kẻ sĩ không lo người đời chẳng biết mình mà chỉ sợ mình bất tài thôi.

Khổng Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tài năng

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 551 BC
Ngày mất: 4/8/480 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống