Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hôn nhân, nếu chịu thừa nhận sự thực, ...


Hôn nhân, nếu chịu thừa nhận sự thực, là tai họa, nhưng là tai họa cần thiết.
-
Marriage, if one will face the truth, is an evil, but a necessary evil.

Menander

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hôn nhân

Tiểu sử

Quốc gia: Hy Lạp
Nghề nghiệp: Nhà soạn kịch
Ngày sinh: 342 BC
Ngày mất: 291 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống