Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hôn nhân là bản dịch ra văn xuôi của bài ...


Hôn nhân là bản dịch ra văn xuôi của bài thơ tình yêu.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêuhôn nhân

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống