Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hôn nhân không hẳn là tình yêu mà là liên ...


Hôn nhân không hẳn là tình yêu mà là liên minh để thực hiện những nghĩa vụ trước tình yêu.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống