Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Học mà không nghĩ thì mất hết, nghĩ mà ...


Học mà không nghĩ thì mất hết, nghĩ mà không học thì mỏi mệt.
-
Học nhi bất tư tắc võng, tư nhi bất học tắc đãi.

Khổng Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

học tậpsuy nghĩ

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 551 BC
Ngày mất: 4/8/480 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống