Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Học, học nữa, học ...

Học, học nữa, học mãi.

Học, học nữa, học mãi.

Vladimir Ilyich Lenin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

học tậphọc hỏi

Tiểu sử

Quốc gia: Liên Xô
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 30/12/1922
Ngày mất: 21/1/1924
© 2012 Danh ngôn cuộc sống