Học đi với hành, không chỉ nói cho qua ...


Học đi với hành, không chỉ nói cho qua chuyện!
-
Học nhi thời tập chi, bất diệc thuyết hồ!

Khổng Tử

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 551 BC
Ngày mất: 4/8/480 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống