Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hoặc là búa hoặc là đe chứ bạn đừng ở ...


Hoặc là búa hoặc là đe chứ bạn đừng ở giữa hai thứ đó.

Ngạn ngữ Pháp

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống