Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy yêu thật nhiều, vì chân sức mạnh nằm ...


Hãy yêu thật nhiều, vì chân sức mạnh nằm ở đó, và ai yêu nhiều sẽ hành động nhiều và đạt nhiều thành tựu, và điều làm dưới danh nghĩa của tình yêu là điều được thực hiện tốt.
-
Love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much, and can accomplish much, and what is done in love is done well.

Vincent Van Gogh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Hà Lan
Nghề nghiệp: Họa sĩ
Ngày sinh: 30/3/1853
Ngày mất: 29/7/1890

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống