Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy vì mục đích lý tưởng mà tìm ra ...


Hãy vì mục đích lý tưởng mà tìm ra phương pháp, đừng tìm cách biện minh cho sai lầm của mình.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lý tưởngmục đích

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống