Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy tin tôi, ít nhất với một số người, ...


Hãy tin tôi, ít nhất với một số người, không chiếm lấy điều mình không muốn là việc khó nhất trên thế giới.
-
Believe me, for certain men at least, not taking what one doesn't desire is the hardest thing in the world.

Albert Camus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việclao động

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống