Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy mở thật to mắt trước khi cưới, sau ...


Hãy mở thật to mắt trước khi cưới, sau đó hãy nhắm hờ.
-
Keep your eyes wide open before marriage, half shut afterwards.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

gia đình

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống