Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy làm điều tốt với bạn bè để giữ ...


Hãy làm điều tốt với bạn bè để giữ họ, với kẻ thù để giành được họ.
-
Do good to your friends to keep them, to your enemies to win them.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống