Hãy khắc mục đích vào bê tông và viết ...


Hãy khắc mục đích vào bê tông và viết kế hoạch lên trên cát.
-
Write your goals in concrete and your plans in sand.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống