Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy học một vài điều về mọi thứ và ...


Hãy học một vài điều về mọi thứ và mọi thứ về một vài điều.
-
Try to learn something about everything and everything about something.

Thomas Hardy

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

học hỏi

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 2/6/1840
Ngày mất: 11/1/1928
© 2012 Danh ngôn cuộc sống