Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy để ý xem bạn đang đi đâu, vì nếu ...

Hãy để ý xem bạn đang đi đâu, vì nếu không có ý nghĩa, bạn

Hãy để ý xem bạn đang đi đâu, vì nếu không có ý nghĩa, bạn có thể sẽ chẳng tới được đâu.
-
Pay attention to where you are going because without meaning you might get nowhere.

A. A. Milne

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/1/1882
Ngày mất: 31/1/1956
© 2012 Danh ngôn cuộc sống