Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy đầu tư ba phần trăm thu nhập của bạn ...


Hãy đầu tư ba phần trăm thu nhập của bạn vào chính bạn (tự phát triển bản thân), để bảo đảm tương lai của mình.
-
Invest three percent of your income in yourself (self-development) in order to guarantee your future.

Brian Tracy

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Canada
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 5/1/1944
© 2012 Danh ngôn cuộc sống