Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hầu hết mọi người lãng phí phần nào đó ...


Hầu hết mọi người lãng phí phần nào đó của cuộc đời cố gắng thể hiện những phẩm chất mình không có.
-
Almost every man wastes part of his life attempting to display qualities which he does not possess.

Samuel Johnson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lãng phí

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống