Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hạt giống niềm tin nhỏ bé nhất cũng tốt ...


Hạt giống niềm tin nhỏ bé nhất cũng tốt hơn nhiều trái hạnh phúc to lớn nhất.
-
The smallest seed of faith is better than the largest fruit of happiness.

Henry David Thoreau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúcniềm tin

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống