Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hạnh phúc là người thầy hà khắc, đặc ...


Hạnh phúc là người thầy hà khắc, đặc biệt là hạnh phúc của người khác.
-
Happiness is a hard master, particularly other people's happiness.

Aldous Huxley

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 26/7/1894
Ngày mất: 22/11/1963
© 2012 Danh ngôn cuộc sống