Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hạnh phúc không phụ thuộc vào điều kiện ...


Hạnh phúc không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài, thái độ tinh thần của chúng ta điều khiển nó.
-
Happiness doesn't depend on any external conditions, it is governed by our mental attitude.

Dale Carnegie

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 24/11/1888
Ngày mất: 1/11/1955
© 2012 Danh ngôn cuộc sống