Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hạnh phúc giống như một nụ hôn… bạn ...


Hạnh phúc giống như một nụ hôn… bạn phải chia sẻ nó để tận hưởng nó.
-
Happiness is like a kiss…you must share it to enjoy it.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống