Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hành động là phiên dịch tốt nhất cho suy ...


Hành động là phiên dịch tốt nhất cho suy nghĩ.
-
The actions of men are the best interpreters of their thoughts.

James Joyce

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hành độngsuy nghĩ

Tiểu sử

Quốc gia: Iceland
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 2/2/1882
Ngày mất: 13/1/1941
© 2012 Danh ngôn cuộc sống