Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hành động hiển hiện, cho dù động cơ bị ...


Hành động hiển hiện, cho dù động cơ bị che dấu.
-
Actions are visible, though motives are secret.

Samuel Johnson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hành động

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống