Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hai lợi thế tôi có khi sinh ra là được sinh ...


Hai lợi thế tôi có khi sinh ra là được sinh ra với sự sáng suốt và được sinh ra trong nghèo khổ.
-
The two big advantages I had at birth were to have been born wise and to have been born in poverty.

Sophia Loren

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nghèo khósáng suốt

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Nữ diễn viên
Ngày sinh: 20/9/1934
© 2012 Danh ngôn cuộc sống