Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Gương mẫu không phải là điều chính yếu ...


Gương mẫu không phải là điều chính yếu gây ảnh hưởng lên người khác. Nó là điều duy nhất.
-
Example is not the main thing in influencing others. It is the only thing.

Albert Schweitzer

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 14/1/1875
Ngày mất: 9/4/1965
© 2012 Danh ngôn cuộc sống