Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Giúp bạn bè khi họ cần thật dễ dàng, ...

Giúp bạn bè khi họ cần thật dễ dàng, nhưng dành cho họ thời gian

Giúp bạn bè khi họ cần thật dễ dàng, nhưng dành cho họ thời gian không phải lúc nào cũng thuận lợi.
-
To help a friend in need is easy, but to give him your time is not always opportune.

Charlie Chaplin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Afghanistan
Nghề nghiệp: Bác sĩ

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống