Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Giương Đông kích Tây, vờ đánh một hướng ...


Giương Đông kích Tây, vờ đánh một hướng nhưng thực chất là đánh hướng ngược lại.
-
Thanh Đông kích Tây.

Tôn Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chiến tranhquân sự

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 545 AC
Ngày mất: 470 AC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống