Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Giữ bí mật của chính mình là khôn ngoan; ...


Giữ bí mật của chính mình là khôn ngoan; nhưng hy vọng người khác giữ nó là khờ dại.
-
To keep your secret is wisdom; but to expect others to keep it is folly.

Samuel Johnson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khôn ngoanbí mật

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống