Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Giàu là họ, khó là ...


Giàu là họ, khó là dưng

Tục ngữ Việt Nam

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạc

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống