Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình ...

Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.

Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.

Khổng Tử

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 551 BC
Ngày mất: 4/8/480 BC

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống