Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Giận dữ và không khoan thứ là kẻ thù của ...


Giận dữ và không khoan thứ là kẻ thù của sự thông hiểu đúng đắn.
-
Anger and intolerance are the enemies of correct understanding.

Mahatma Gandhi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948
© 2012 Danh ngôn cuộc sống