Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Được hạnh phúc cho thời điểm này. Thời ...


Được hạnh phúc cho thời điểm này. Thời điểm này là cuộc sống của bạn.
-
Be happy for this moment. This moment is your life.

Omar Khayyam

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Iran
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 18/5/1048
Ngày mất: 4/12/1131
© 2012 Danh ngôn cuộc sống