Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đừng trách người vì đã làm bạn thất ...


Đừng trách người vì đã làm bạn thất vọng. Hãy tự trách mình đã kỳ vọng quá nhiều.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hy vọngthất vọng

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống