Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đừng lo mình không có chức vị, chỉ lo ...


Đừng lo mình không có chức vị, chỉ lo mình không đủ tài để nhận lấy chức vị.

Khổng Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

quyền lựctài năng

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 551 BC
Ngày mất: 4/8/480 BC

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống