Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đừng coi cuộc đời quá nghiêm trọng. Bạn ...


Đừng coi cuộc đời quá nghiêm trọng. Bạn sẽ không bao giờ sống sót thoát khỏi nó đâu.
-
Do not take life too seriously. You will never get out of it alive.

Elbert Hubbard

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 19/6/1856
Ngày mất: 7/5/1915
© 2012 Danh ngôn cuộc sống