Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đừng bao giờ phán xét, và bạn sẽ không ...


Đừng bao giờ phán xét, và bạn sẽ không phán xét nhầm.
-
Do not judge, and you will never be mistaken.

Jean Jacques Rousseau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phán xét

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 28/6/1712
Ngày mất: 2/7/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống