Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đừng bao giờ để đến ngày mai những ...


Đừng bao giờ để đến ngày mai những việc mà bạn có thể để đến ngày kia.
-
Never put off till tomorrow what you can do the day after tomorrow.

Mark Twain

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống