Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đức tính thứ nhất và trọng yếu của ...


Đức tính thứ nhất và trọng yếu của phụ nữ là sự hiền dịu.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phụ nữ

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống