Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đức tin là vô nghĩa trừ phi nó được ...


Đức tin là vô nghĩa trừ phi nó được chuyển thành hành động.
-
Conviction is worthless unless it is converted into conduct.

Thomas Carlyle

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

niềm tinhành động

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống