Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đức tin không phải thứ để nắm lấy, nó ...


Đức tin không phải thứ để nắm lấy, nó là trạng thái cần phát triển.
-
Faith is not something to grasp, it is a state to grow into.

Mahatma Gandhi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

niềm tinphát triển

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống